آموزش حرکات ژیمناستیک

                            


1-تاب بارفیکس و پارالل ناهموار                       2-حرکت تکاچف